Nationale Rampenparaatheid: de SBV

Tijdens een olieramp zal de response verlopen volgens de Samenwerkingsregeling (SBV) die in 2008 tot stand gekomen is en die ondertekend is door de het Ministerie van EZ, Rijkswaterstaat, SON, NIOZ, NZG en een 40-tal kustgemeenten.

In de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV) die door Rijkswaterstaat beheerd wordt zijn afspraken gemaakt voor samenwerking voor de afhandeling van besmeurde vogels tijdens een incident.

Indien bij een incident (grote) aantallen vogels besmeurd raken meldt het vogelkustasiel waar de eerste opvang plaatsvindt dit aan het Kustwachtcentrum. Het Kustwachtcentrum geeft de melding door aan Rijkswaterstaat.

Indien een gebrek aan faciliteiten in het SON vogelkustasiel ontstaat, zal dat SON kustasiel bij Rijkswaterstaat een verzoek indienen om bijstand bij de opvang van de besmeurde vogels. Dit verzoek wordt door Rijkswaterstaat binnen 24 uur bevestigd.

Rijkswaterstaat beoordeelt de aanvraag door verifiëring van de melding en afhankelijk van de ernst van de situatie en het capaciteitsbeslag op de twee dichtst bij de ramp gelegen SON vogelkustasielen besluit Rijkswaterstaat tot het afroepen van de Samenwerkingsregeling. Het besluit wordt binnen 24 uur schriftelijk bevestigd aan het verzoekende vogelkustasiel.

Met het afroepen van de Samenwerkingsregeling draagt Rijkswaterstaat zorg voor een gecoördineerde centrale aanpak van de afhandeling van besmeurde vogels.

Onder afhandeling wordt verstaan het verzamelen, selecteren, registreren, zo nodig euthanaseren, afvoeren, onderzoeken, schoonmaken en verzorgen van met olie of andere kleverige substantie besmeurde vogels.

In het geval de SBV van kracht wordt verklaard komen alle ondertekenaars samen, inclusief de SON voor een eerste crisisoverleg, waarbij de locatie en opbouw van het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels wordt besproken. De getroffen gemeente adviseert Rijkswaterstaat over een geschikte locatie voor de TOV.

Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels

Wanneer de Samenwerkingsregeling operationeel wordt, zorgt Rijkswaterstaat voor het ter beschikking stellen aan de SON kustasielen van een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV).

SON heeft de verantwoordelijkheid om zelfstandig en gecoördineerd zorg te dragen voor het verzamelen en de opvang van olievogels die aanspoelen in de nasleep van een olieverontreinigingsincident en daarbij de capaciteit, kennis en faciliteiten van aangesloten asielen en specialisten optimaal te benutten.

SON organiseert ieder jaar trainingen die personeel en vrijwilligers van verschillende asielen in staat stellen zo nodig samen te werken in een TOV.